Vendimet e Keshillit Bashkiak Vore publikohen përmes VENDIME.AL. Dixhitalizimi i tyre eshte realizuar nga Qendra per Çështje të Infomimit Publik, INFOCIP, si pjese e Programit Kombetar te “Qeverisje e Hapur përmes Inovacionit”.

Klikimi mbi secilin prej butonave të mëposhtëm hap të gjitha vendimet e vitit përkatës.  Më pas, klikimi mbi çdo titull në listë hap vendimin, i cili mund të shkarkohet edhe në PDF, pa pagesë e në çdo kohë nga gjithë të interesuarit. Tashmë vendimet e Keshillit Bashkiak Vorë janë tuajat vetëm me një “click”.***

Dixhitalizimi dhe publikimi online e vendimeve të Këshillit Bashkiak Vorë u realizua
nga Qendra për Çështjet e Informimit Publik, INFOÇIP, si një kontribut special, 
ne kuader te bashkepunimit me Leviz Albania -për një Demokraci të fortë Vendore