bashkiavlore

VENDIM

Nr. 22, Datë. 28.04.2016

PER

MBI MIRA TIMIN E BUXHETIT FAKTIK TE VITIT 2015

(Buxheti i Kushtezuar dhe i Pavarur)

 Keshilli i Bashkise, ne mbledhjen e tij te dates 28.04.2016, pasi mori ne shqyrtim materialin e paraqitur nga Kryetari i Bashkise Vlore, mbeshtetur ne ligjin nr.139/20 15 “Per veteqeverisjen vendore” neni 44, neni 64/a,c, 9, ligjit Nr.9936, date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise”, neni 62, 65, si dhe ne ligjin Nr.7776 date 22.12.1993, ndryshuar me ligjin 8399 date 09.09.1998 “Per buxhetin loka1″, neni 19.

VENDOSI:

shkarkoje te plote

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →