bashkiavlore

VENDIM

Nr. 2, Datë. 04. 02.2016

PËR

MIRATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE PER VITIN 2016

 

Këshilli i BashkiseVlore, pasi mori ne shqyrtim materialin e paraqitur nga grupi i punës për hartimin e buxhetit të Bashkisë Vlorë për vitin 2016, mbështetur në:

  • Ligji nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 8 pika 2, 9 pika 1.1.b, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 54 pika dh, dhe neni 64 pika c;
  • Ligjin Nr.7776, datë 22.12.1993, ndryshuar me Ligjin Nr.8399, datë 09.09.1998 “Për Buxhetin lokal”;
  • Ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit e buxhetor në Republikën e Shqipërisë”;
  • Ligji Nr.147/2015, “Për buxhetin e vitit 2016” neni 15
  • Ligji Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar me ligjin Nr.142/2015 datë 17.12.2015,
  • Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”
  • Udhëzimi plotësues Nr.1, date 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit te vitit 2016”
  • V.K.B Nr.44, datë 28.12.2015 “Per miratimin e sistemit të taksave tarifave vendore në territorin e Bashkisë Vlorë”.

V E N D O S I:

shkarkoje te plote

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →