images

KESHILLI BASHKIAK VLORE

VENDIM

NR.17 DATE 09.04.2015

“PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.1 DATË 29.01.2015 “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË VLORË PËR VITIN 2015″

Këshilli i Bashkisë Vlorë, në mbeshtetje të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 8.II, pika b dhe c, neni 10/I, pika dh, neni 32 pika e dhe dh, ne ligjin 7776 date 22.12.1993, i ndryshuar me ligjin 8399 date 09.09.1998 “Per buxhetin lokal”, neni 18, ne ligjin 9936 date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne RSH”, ne ligjin nr.80/2014 “Per sherbimin publik te varrimit”, VKM nr.    Date 29.10.2014 “Per miratimin e rregullores teknike ‘Per projektimin dhe ndertimin e varrezave ne territorin e Republikes se Shqiperise”, ne VKB Nr.10 date 06.03.2014 “Per miratimin e vendit dhe siperfaqes shtese per zgjerimin e varrezave publike te qytetit te Vlores”, pasi mori ne shqyrtim relacionin e Kryetarit te Bashkise

 VENDOSI

shkarkoje te plote

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →