Ligji nr. 8102, datë 28.03.1996, “Për Kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit dhe përpunimit të ujerave të ndotura” (I Perditesuar)

I ndryshuar me:

  • Ligjin Nr. 9352, datë 03.03.2005
  • Ligjin Nr. 9584, datë 17.07.2006 (i ndryshuar me Ligjin Nr. 9845, datë 17.12.2007)
  • Ligjin Nr. 9915, datë 12.05.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji Nr. 111/2012 ; datë 5.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”.

Ka Shfuqizuar :Ligjin nr. 8093, datë 21.3.1996, “Për Rezervat ujore” (i perditesuar)