Ligji nr. 8224, datë 15.05.1997 “Për Organizimin dhe funksionimin e policisë të bashkisë dhe të komunës”
Ndryshuar me :

  • Ligjin Nr.8335 datë 23.04.1998

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr. 75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike”

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr .9386, datë 04.05.2005 “PËR MUZETE”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8756, datë 26.03.2001 “Për Emergjencat civile”. (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

  • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9048, datë 07.04.2003 “Për Trashëgiminë kulturore” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

  • Ligjin Nr. 9592, datë 27.07.2006
  • Ligjin Nr. 9882, datë 28.02.2008
  • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
  • Ligj 77/2013, date 14.2.2013 FZ 31

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.9220, datë 15.4.2004 Për administrimin e shërbimit të varrimit.i perditesuar

Ndryshuar me :

  • Ligjin nr. 80/2014, datë 17.7.2014)