Ligj Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”

(data e aktit 31.7.2014, FZ 137/2014)

I ndryshuar:

 •  Ligjin  nr. 73/2015, datë 9.7.2015,
 • Ligjin nr. 28/2017, datë 23.3.2017)

Ka shfuqizuar: Ligjin nr. 96/2013, datë 4.3.2013, i ndryshuar.
Ligjin  nr. 10 119, datë 23.4.2009, i ndryshuar.

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për Legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9786, datë 19.07.2007
 • Ligjin Nr. 9895, datë 09.06.2008
 • Vendimi I Gjykatës Kushtetuese Nr. 3, datë 02.02.2009
 • Ligjin Nr. 10099, datë 19.03.2009
 • Ligjin Nr. 10169, datë 22.10.2009
 • Ligjin Nr. 10 219, datë 4.2.2010
 • Ligjin Nr. 141/2013, (FZ 83, f.3521)
 • Ligjin Nr. 50/2014, (datë 150502014, FZ 86, f. 3529)

Ka shfuqizuar :Ligjin nr.9304, datë 23.10.2004 “Për legalizimin dhe urbanizimin e zonave informale”
“Ligjin nr.9209, datë 23.3.2004 “Për legalizmin e shtesave në ndërtime”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr.10 186, datë 5.11.2009 “Për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin” (i perditesuar)

Ndryshuar me:
Ligjin Nr.10 395, datë 10.3.2011
Ligjin Nr. 67/2014

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr.9734, datë 14.5.2007 “Për turizmin” (i perditesuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 76/2013

Ka Shfuqizuar : Ligji nr. 7665, datë 21.1.1993 “Për zhvillimin e zonave, që kanë përparësi turizmin”, të ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr. 119/2013 “Për dhënien në përdorim të truallit institucioneve arsimore, shëndetësore dhe të përkujdesjes shoqërore” (i perditesuar)

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8744, datë 22.02.2001 “Për Transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore” (i perditesuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9561, datë 12.6.2006
 • Ligjin Nr. 9797, datë 23.7.2007

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr.125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin me 88/2014, (FZ 126)

KA SHFUQIZUAR: Ligjin nr. 9663, datë 18.12. 2006 “Për koncesionet”, i ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8743, datë 22.2.2001 “Për Pronat e paluajtshme të shtetit” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9558, datë 08.06.2006

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9235, datë 29.7.2004 “Për Kthimin dhe kompensimin e pronës” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9388, datë 04.05.2005
 • Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 26, datë 02.11.2005
 • Ligjin Nr. 9583, datë 17.7.2006
 • Ligjin Nr. 9684, datë 06.02.2007
 • Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 11, datë 04.04.2007
 • Ligjin Nr. 9898, datë 10.04.2008
 • Ligjin Nr. 10 095, datë 12.3.2009
 • Ligjin Nr. 10 207, datë 23.12.2009
 • Ligjin nr. 10308, datë 22.7.2010 (FZ 127, f. 6805)
 • Vendim i GJK nr. 27/2010 (FZ 81, f. 4272)
 • Vendim i GJK nr.43/2010, FZ 142, f. 6395)
 • Ligj nr/ 55/2012 (FZ 61, f.3017)
 • Ligjin nr.49/2014, datë 8.5.2014, (FZ 76, f.2705)
 • Ligjin nr.47/2015, datë 7.5.2015, (FZ 84, f.4405)
 • Vendim i GJK nr.5, datë 5.2.2015 (FZ23, f. 1190)

Ka Shfuqizuar :

 • Ligji nr. 7698, datë 15.4.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve”,
 • ligji nr. 7699, datë 21.4.1993 “Për kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokave bujqësore, kullotave, livadheve, tokave pyjore dhe pyjeve”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7980, datë 27.7.1995 “Për Shitblerjen e trojeve” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8260, datë 26.11.1997

——————————————————————————————————————————————————————

 

Ligji nr. 7501 datë 19.7.1991, “Për Tokën” (I përditësuar )

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 7715, datë 2.6.1993 ( I ndryshuar me Ligjin Nr. 7763, datë 25.10.1993)
 • Ligjin Nr. 7855, datë 29.7.1994
 • Ligjin Nr. 7971, datë 26.07.1995
 • Ligjin Nr. 8752, datë 26.3.2001
 • Ligjin Nr. 9244, datë 17.6.2004

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 33/2012 PËR REGJISTRIMIN E PASURIVE TË PALUAJTSHME.i përditësuar

Ndryshuar me :

 • Ligjin nr. 9/2016, datë 11.2.2016)

 

——————————————————————————————————————————————————————-

LIGJ Nr.7926, datë 20.4.1995 PËR TRANSFORMIMIN E NDËRMARRJEVE SHTETËRORE NË SHOQËRI TREGTARE .I përditësuar

Ndryshuar me:

 • Ligjin nr.8099, datë 28.3.1996
 • Dekretin nr.1631, datë 1.11.1996
 • Ligjin r.8237, datë 1.9.1997;
 • Ligjin nr.8333, datë 23.4.1998
 • Ligjin nr.8482, datë 10.5.1999
 • Ligjin nr.8885, datë 22.4.2002
 • Ligjin nr.9775, datë 12.7.2007
 • Ligjin nr.10 264, datë 8.4.2010
 • Ligjin nr. 8/2016, datë 11.2.2016

 

———————————————————————————————————————————————————————-

L I G J Nr.8561, datë 22.12.1999 PËR SHPRONËSIMET DHE MARRJEN NË PËRDORIM TË PËRKOHSHËM TË PASURISË PRONË PRIVATE PËR INTERES PUBLIK.I përditësuar

Ndryshuar me:

 • Ligjin nr. 20/2016, datë 10.3.2016

 

———————————————————————————————————————————————————————–

LIGJ Nr.9948, datë 7.7.2008 PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE.i perditesuar

Ndryshuar me:

 • Ligjin nr.10136, datë 11.5.2009;
 • Aktin normative nr.5, datë 30.9.2009;
 • Ligjin nr.58/2012, datë 17.5.2012;
 • Ligjin nr.176/2013, datë 16.12.2013;
 • Ligjin nr.172/2014, datë 18.12.2014;
 • Ligjin nr.62/2016, datë 2.6.2016)
——————————————————————————————————————————————————————-

LIGJ Nr.8308, datë 18.3.1998 PËR TRANSPORTET RRUGORE (I përditësuar)

I ndryshuar me :

 • Ligjin nr. 8908, datë 6.6.2002,
 • Ligjin  nr. 9096, datë 3.7.2003,
 • Ligjin  nr. 9373, datë 14.4.2005,
 • Ligjin  nr. 9760, datë 21.6.2007,
 • Ligjin nr. 10137, datë 11.5.2009,
 • Ligjin  nr. 10 302, datë 15.7.2010,
 • Ligjin  nr. 118/2012, datë 13.12.2012,
 • Ligjin  nr. 21, datë 14.2.2013,
 • Ligjin  nr. 37, datë 10.4.2014,
 • Ligjin nr. 10/2016, datë 11.2.2016