Ligj Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”

(data e aktit 31.7.2014, FZ 137/2014)

Ka shfuqizuar: Ligjin nr. 96/2013, datë 4.3.2013, i ndryshuar.
Ligjin  nr. 10 119, datë 23.4.2009, i ndryshuar.
ky i fundit ka shfuqizuar: Ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për Urbanistiken” , i ndryshuar.

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9482, datë 3.4.2006 “Për Legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9786, datë 19.07.2007
 • Ligjin Nr. 9895, datë 09.06.2008
 • Vendimi I Gjykatës Kushtetuese Nr. 3, datë 02.02.2009
 • Ligjin Nr. 10099, datë 19.03.2009
 • Ligjin Nr. 10169, datë 22.10.2009
 • Ligjin Nr. 10 219, datë 4.2.2010
 • Ligjin Nr. 141/2013, (FZ 83, f.3521)
 • Ligjin Nr. 50/2014, (datë 150502014, FZ 86, f. 3529)

Ka shfuqizuar :Ligjin nr.9304, datë 23.10.2004 “Për legalizimin dhe urbanizimin e zonave informale”
“Ligjin nr.9209, datë 23.3.2004 “Për legalizmin e shtesave në ndërtime”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr.10 186, datë 5.11.2009 “Për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin” (i perditesuar)

Ndryshuar me:
Ligjin Nr.10 395, datë 10.3.2011
Ligjin Nr. 67/2014

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr.9734, datë 14.5.2007 “Për turizmin” (i perditesuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 76/2013

Ka Shfuqizuar : Ligji nr. 7665, datë 21.1.1993 “Për zhvillimin e zonave, që kanë përparësi turizmin”, të ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr.9220, datë 15.4.2004 “Për shërbimin publik të varrimit” (i perditesuar)

Ndryshuar me

 • Ligjin Nr. 80/2014

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr. 119/2013 “Për dhënien në përdorim të truallit institucioneve arsimore, shëndetësore dhe të përkujdesjes shoqërore” (i perditesuar)

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8744, datë 22.02.2001 “Për Transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore” (i perditesuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9561, datë 12.6.2006
 • Ligjin Nr. 9797, datë 23.7.2007

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr.125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin me 88/2014, (FZ 126)

KA SHFUQIZUAR: Ligjin nr. 9663, datë 18.12. 2006 “Për koncesionet”, i ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr.33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” (datë 21.3.2012, FZ 34/2012)

Ka Shfuqizuar : Ligjin nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8743, datë 22.2.2001 “Për Pronat e paluajtshme të shtetit” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9558, datë 08.06.2006

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9235, datë 29.7.2004 “Për Kthimin dhe kompensimin e pronës” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9388, datë 04.05.2005
 • Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 26, datë 02.11.2005
 • Ligjin Nr. 9583, datë 17.7.2006
 • Ligjin Nr. 9684, datë 06.02.2007
 • Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 11, datë 04.04.2007
 • Ligjin Nr. 9898, datë 10.04.2008
 • Ligjin Nr. 10 095, datë 12.3.2009
 • Ligjin Nr. 10 207, datë 23.12.2009
 • Ligjin nr. 10308, datë 22.7.2010 (FZ 127, f. 6805)
 • Vendim i GJK nr. 27/2010 (FZ 81, f. 4272)
 • Vendim i GJK nr.43/2010, FZ 142, f. 6395)
 • Ligj nr/ 55/2012 (FZ 61, f.3017)
 • Ligjin nr.49/2014, datë 8.5.2014, (FZ 76, f.2705)
 • Ligjin nr.47/2015, datë 7.5.2015, (FZ 84, f.4405)
 • Vendim i GJK nr.5, datë 5.2.2015 (FZ23, f. 1190)

Ka Shfuqizuar :

 • Ligji nr. 7698, datë 15.4.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve”,
 • ligji nr. 7699, datë 21.4.1993 “Për kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokave bujqësore, kullotave, livadheve, tokave pyjore dhe pyjeve”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7980, datë 27.7.1995 “Për Shitblerjen e trojeve” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8260, datë 26.11.1997

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9948, datë 7.7.2008 “Për Shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” (I përditësuar)

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10 136, datë 11.5.2009
 • Aktin Normativ nr. 5, datë 30.9.2009
 • Ligjin Nr. 58/2012
 • Ligjin Nr. 176/2013
 • Ligjin Nr. 172/2014

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7501 datë 19.7.1991, “Për Tokën” (I përditësuar )

Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 7715, datë 2.6.1993 ( I ndryshuar me Ligjin Nr. 7763, datë 25.10.1993)
 • Ligjin Nr. 7855, datë 29.7.1994
 • Ligjin Nr. 7971, datë 26.07.1995
 • Ligjin Nr. 8752, datë 26.3.2001
 • Ligjin Nr. 9244, datë 17.6.2004