Ligj Nr. 119/2014 ” Per te drejten e informimit”

Ka shfuqizuar:  

Ligjin Nr.8503, date 30.6.1999 “PER TE DREJTEN E INFORMIMIT PER DOKUMENTET ZYRTARE”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr. 9887, datë 10.03.2008 ” Per mbrojtjen e te dhenave personale”

I ndryshuar me :

 • ligjin Nr. 48/2012
 • ligjin nr.120/2014

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji Nr. 146/2014 ” Për Njoftimin dhe  Konsultimin Publik “

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për Informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”“.(I Perditsuar)

I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9541, datë 22.5.2006

——————————————————————————————————————————————————————

 

Ligji nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për Parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9475, datë 09.02.2006
 • Ligjin Nr. 9529, datë 11.05.2006
 • Ligjin Nr. 9690, datë 05.03.2007
 • Ligjin 86/2012 datë 18.09.2012
 • Ligjin nr. 44/2014 datë 24.4.2014

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 138/2015, PËR GARANTIMIN E INTEGRITET TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE i perditesuar

Ndryshuar me:

 • Ligj nr. 38/2016, 14.4.2016)

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për Deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” (i perditesuar)
Ndyshuar me:

 • Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005
 • Ligjin Nr. 9530, datë 11.05.2006
 • Ligjin Nr. 9584, datë 17.07.2006
 • Ligjin Nr. 85/2012 datë 18.09.2012
 • Ligjin nr.45/2014 datë 24.4.2014

——————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8270, datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e lartë të shtetit”. (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8599, datë 10.4.2000
 • Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 212, datë 29.10.2002

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9880, datë 25.2.2008 “Për Nënshkrimin elektronik”. (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Aktin Normativ nr. 8, datë 30.9.2009