Ligji nr. 9232, datë 13.5.2004 “Për Programet sociale për strehimin e banoreve të zonave urbane”(I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9719, datë 23.04.2007
 • Ligjin nr.54/2012, datë 10.5.2012 (FZ 61, f.3008)

Ka Shfuqizuar : Ligji nr.8030, datë 15.11.1995 “Për kontributin e shtetit për familjet e pastreha”, i ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për Ndihmën dhe shërbimet shoqërore” (I Perditesuar)
I ndryshuar me: 

 • Ligjin Nr. 9602, datë 28.07.2006
 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
 • Ligjin Nr. 10 252, datë 11.3.2010
 • Ligjin nr.10399, datë 17.3.2011 (FZ 34, f.1299)
 • Ligjin nr.25/2013, datë 14.2.2013 (FZ 29, f.1209)
 • Ligjin nr.47/2014, datë 24.4.2014 (FZ 72, f.2651)

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji Nr.10 347 datë 4.11.2010 për “Mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”(I Perditesuar)

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7889, datë 14.12.1994 “Për Statusin e invalidëve të punës”
I ndryshuar me: 

 • Ligjin Nr. 8052, datë 21.12.1995
 • Ligjin Nr. 9143, datë 16.10.2003

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8153, datë 31.10.1996 “Për Statusin e jetimit” (I Perditesuar)
I ndryshuar me: 

 • Ligjin Nr. 9233, datë 13.05.2004

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8607, datë 27.04.2000 “Statusi i dëshmorit të atdheut” (I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9243, datë 17.06.2004
 • Ligjin Nr. 9650, datë 27.11.2006

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj Nr.8098, datë 28.03.1996: “Për statusin e të verbërit” (I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligji Nr. 26/2012, datë 15.03.2012

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8626, datë 22.6.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik” (I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9355, datë 10.03.2005 (I ndryshuar me – Ligjin Nr. 9602, datë 28.07.2006)
 • Ligjin Nr. 9506, datë 03.04.2006

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për Masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” (I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9914, datë 12.05.2008
 • Ligjin Nr. 10 329 datë 30.09.2010

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji Nr.9518, datë 18.4.2006 “Për mbrojtjen e të miturve nga përdorimi i alkoolit” (I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 48/2013 datë 14.2.2013

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji Nr.9970, datë 24.7.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”

Ka Shfuqizuar : Ligjin nr.9198, datë 1.7.2004 “Për barazinë gjinore në shoqëri”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore, të dala në zbatim të tij

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9376, datë 21.4.2005 “Për Sportin”(I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9816, datë 22.10.2007
 • Ligjin Nr. 9963, datë 21.07.2008

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJI NR. 93/2014, DATË 24.7.2014 “PËR PËRFSHIRJEN DHE AKSESUESHMËRINË E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA”

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJI NR. 163/2014, DATË 4.12.2014 “PËR URDHRIN E PUNONJËSVE SOCIALË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik” FZ 132 
I ndryshuar me:

 • ligjin nr. 109/2015, datë 15.10.2015 (i përditësuar)

Ka Shfuqizuar : Ligji nr. 9323, datë 25.11.2004, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7651, datë 21.12.1992 “Për Festat zyrtare e ditet përkujtimore”(I Perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 7770, datë 22.11.1993
 • Ligjin Nr. 7780, datë 22.12.1993
 • Ligjin Nr. 8065, datë 08.02.1996
 • Ligjin Nr. 8214, datë 07.05.1997
 • Ligjin Nr. 8253, datë 30.10.1997
 • Ligjin Nr. 9137, datë 25.09.2003
 • Ligjin Nr. 9222, datë 15.04.2004
 • Ligjin Nr. 10 226, datë 4.2.2010 fz 13

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 121/2016 PËR SHËRBIMET E KUJDESIT SHOQËROR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

——————————————————————————————————————————————————————-