Ligji nr. 152/2013 “PER NEPUNESIN CIVIL”
Ndryshuar me:

 • Ligjin 178/2014,(dt aktit 18.12.2014, FZ 211)

Ka SHfuqizuar: Ligjin nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9584, datë 17.7.2006 “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj” (i përditësuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9845, datë 17.12.2007
 • Vendim i GJK Nr.9/2007 (FZ 52)
 • Ligjin nr. 115/2013 (FZ 59)
 • Ligjin nr. 58/2014 (FZ 101)
 • Ligjin nr. 16/2015 (FZ 44)

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë” (i përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 7932, datë 17.05.1993
 • Ligjin Nr. 8286, datë 16.02.1998
 • Ligjin Nr. 8392, datë 02.09.1998
 • Ligjin Nr. 9878, datë 03.02.2000
 • Ligjin Nr. 8776, datë 26.04.2001
 • Ligjin Nr. 8852, datë 27.12.2001
 • Ligjin Nr. 8889, datë 25.04.2002
 • Ligjin Nr. 9058, datë 20.03.2003
 • Ligjin Nr. 9114, datë 24.07.2003
 • Ligjin Nr. 9377, datë 21.04.2005
 • Ligjin Nr. 9498, datë 03.04.2006
 • Ligjin Nr. 9600, datë 27.06.2006
 • Ligjin Nr. 9708, datë 05.04.2007
 • Ligjin Nr. 9768, datë 09.07.2007
 • Ligjin Nr. 10070, datë 05.02.2009
 • Ligjin nr. 104/2014

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr. 10 383, datë 24.2.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në RSH” (i përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 126/2013, datë 25.4.2013,
 • Ligjin Nr. 184/2013, datë 28.12.2013
 • Ligjin Nr. 141/2014, datë 23.10.2014

Ka Shfuqizuar: Ligji nr. 7870, datë 13.10.1994 “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligjin nr.52/2014, “Për Veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit” (data aktit 22.05.2014, FZ 93)

Ka shfuqizuar:  Ligjin nr. 9267, datë 29.7.2004 “Për Veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndermjetesimit në sigurime dhe risigurime”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9136, datë 11.9.2003 “Për Mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë” (I përditësuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9329, datë 6.12.2004
 • Ligjin Nr. 9457, datë 21.12.2005
 • Ligjin Nr. 9933, datë 26.6.2008
 • Ligjin nr. 10/2012,( date 9.2.2012, FZ 1)
 • Ligjin nr 87/2014 (datë 17.7.2014, FZ 126)

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJI Nr.10 405, datë 24.3.2011  ”Per  Kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”

KA SHFUQIZUAR: Ligjin nr. 8487, datë 13.05.1999, “Për Kompetencat për caktimin e pagave të punës” (i perditesuar)