Ligji nr. 152/2013 “PER NEPUNESIN CIVIL”
Ndryshuar me:

 • Ligjin 178/2014,(dt aktit 18.12.2014, FZ 211)

Ka SHfuqizuar: Ligjin nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9584, datë 17.7.2006 “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj” (i përditësuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9845, datë 17.12.2007
 • Vendim i GJK Nr.9/2007 (FZ 52)
 • Ligjin nr. 115/2013 (FZ 59)
 • Ligjin nr. 58/2014 (FZ 101)
 • Ligjin nr. 16/2015 (FZ 44)

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë” (i përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 7932, datë 17.05.1993
 • Ligjin Nr. 8286, datë 16.02.1998
 • Ligjin Nr. 8392, datë 02.09.1998
 • Ligjin Nr. 9878, datë 03.02.2000
 • Ligjin Nr. 8776, datë 26.04.2001
 • Ligjin Nr. 8852, datë 27.12.2001
 • Ligjin Nr. 8889, datë 25.04.2002
 • Ligjin Nr. 9058, datë 20.03.2003
 • Ligjin Nr. 9114, datë 24.07.2003
 • Ligjin Nr. 9377, datë 21.04.2005
 • Ligjin Nr. 9498, datë 03.04.2006
 • Ligjin Nr. 9600, datë 27.06.2006
 • Ligjin Nr. 9708, datë 05.04.2007
 • Ligjin Nr. 9768, datë 09.07.2007
 • Ligjin Nr. 10070, datë 05.02.2009
 • Ligjin nr. 104/2014

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr. 10 383, datë 24.2.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në RSH” (i përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 126/2013, datë 25.4.2013,
 • Ligjin Nr. 184/2013, datë 28.12.2013
 • Ligjin Nr. 141/2014, datë 23.10.2014

Ka Shfuqizuar: Ligji nr. 7870, datë 13.10.1994 “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligjin nr.52/2014, “Për Veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit” (data aktit 22.05.2014, FZ 93)

Ka shfuqizuar:  Ligjin nr. 9267, datë 29.7.2004 “Për Veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndermjetesimit në sigurime dhe risigurime”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9136, datë 11.9.2003 “Për Mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë” (I përditësuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9329, datë 6.12.2004
 • Ligjin Nr. 9457, datë 21.12.2005
 • Ligjin Nr. 9933, datë 26.6.2008
 • Ligjin nr. 10/2012,( date 9.2.2012, FZ 1)
 • Ligjin nr 87/2014 (datë 17.7.2014, FZ 126)

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJI Nr.10 405, datë 24.3.2011  ”Per  Kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”

KA SHFUQIZUAR: Ligjin nr. 8487, datë 13.05.1999, “Për Kompetencat për caktimin e pagave të punës” (i perditesuar)

—————————————————————————————————————————————————————–

LIGJ Nr. 44/2015, “KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, i perditesuar

—————————————————————————————————————————————————————–

LIGJ  Nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative “, perditesuar ngaINFOCIP (2017)

Ndryshuar me:
 • Ligj nr. 39/2017, datë 30.3.2017
 • Ligj nr.100, datë 31.7.2014,

Ligji nr. 49/2012, datë 3.5.2012 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 53, datë 16 maj 2012.
Ligji nr.100/2014, datë 31.7.2014 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 137, datë 1 shtator 2014.
Ligji  nr. 39/2017, datë 30.3.20172014 është botuar në Fletoren Zyrtare nr. 85, datë  21 prill 2017.

—————————————————————————————————————————————————————-

LIGJ Nr. 112/2013 Për DEKORATAT, TITUJT E NDERIT, MEDALJET DHE TITUJT VENDORË TË NDERIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË,i perditesuar

I Ndryshuar me :

 • Ligjin nr.10/2015, datë 19.2.2015)

—————————————————————————————————————————————————————-

LIGJ Nr.9136, datë 11.9.2003 ”PËR MBLEDHJEN E KONTRIBUTEVE TE DETYRUESHME TË SIGURIMEVE SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” I përditësuar

 

I Ndryshuar me:

 • Ligjin nr.9136, datë 11.9.2003
 • Ligjin nr. 9164, datë 18.12.2003
 • Ligjin  nr. 9329, datë 6.12.2004
 • Ligjin  nr.9933, datë 26.6.2008
 • Ligjin nr. 10/2012, datë 9.2.2012
 • Ligjin nr. 87/2014, datë 17.7.2014
 • Ligjin nr. 143/2015, datë 17.12.2015

—————————————————————————————————————————————————————-

LIGJ Nr. 7703, datë 11.05.1993 PËR SIGURIMET SHOQËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË.i perditesuar

Ndryshuar me:

 • Ligjin: nr. 7932, datë 17.05.1995
 • Ligjin nr. 8286, datë 16.02.1998;
 • Ligjin nr. 8392, datë 02.09.1998;
 • Ligjin nr. 8575, datë 03.02.2000;
 • Ligjin nr. 8776, datë 26.04.2001;
 • Ligjin nr. 8852, datë 27.12.2001;
 • Ligjin nr. 8889, datë 25.04.2002;
 • Ligjin nr. 9058, datë 20.03.2003;
 • Ligjin nr. 9114, datë 24.07.2003;
 • Ligjin nr. 9377, datë 21.04.2005;
 • Ligjin nr. 9498, datë 03.04.2006;
 • Ligjin nr. 9600, datë 27.07.2006;
 • Ligjin nr. 9708, datë 05.04.2007;
 • Ligjin nr. 9768, datë 09.07.2007;
 • Ligjin nr. 10070, datë 05.02.2009;
 • Ligjin nr. 10447, datë 14.07.2011;
 • Ligjin nr. 13/2014, datë ;
 • Ligjin nr. 104/2014, datë 31.07.2014 ;
 • Ligjin nr. 144/2015, datë 17.12.201,
 • Ligjin nr. 111/2016, 3.11.2016