Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (e perditesuar)
Miratuar me Ligjin Nr. 8417, datë 21.10.1998
Ndryshuar me:

 • Miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 të Kuvendit Popullor.
 • Miratuar me referendum më 22.11.1998
 • Shpallur me dekretin nr. 2260, datë 28.11.1998 të Presidentit të Republikës, Rexhep Mejdani
 • Ndryshuar me ligjin nr. 9675, datë 13.1.2007
 • Ndryshuar me ligjin nr. 9904, datë 21.4.2008
 • Ndryshuar me ligjin nr. 88/2012, datë 18.09.2012
 • Ndryshuar me ligjin nr. 137/2015, datë 17.12.2015
 • Ndryshuar me ligjin nr. 76/2016, datë 22.07.2016

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”

Në date 29 Janar 2016 hyn në fuqi ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” (miratuar më dt. 17 Dhjetor 2015). Ligji i ri është botuar në Fletore Zyrtare 249/2015, (data e botimit: 14 Janar 2016). Me hyrjen në fuqi të tij, ligji aktual 8652 shfuqizohet…

Shkarko këtu Fletoren Zyrtare 249 për t’u njohur me Ligjin 139/2015 

Ka shfuqizuar: Ligji nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (i përditësuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9208 datë 18.03.2004
 • Ligjin 30/2015, date 2.4.2015, (FZ 51, f 2167)

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji 115/2014, “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të njësive të qeverisjes vendore në RSH”

Ka shfuqizuarLigjin nr. 8653, datë 31.7.2000, “Për Ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në R.SH.”

SHKARKO Fletore Zyrtare
SHKARKO Hartat

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji  138/2015 PËR GARANTIMIN E INTEGRITET TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE
Ndyshuar me :

 • Ligj nr. 38/2016, 14.4.2016)  (i përditësuar)

—————————————————————————————————————————————————————-

Ligj  Nr. 8652, datë 31.7.2000 ”PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE” ( i përditësuar)

I Ndryshuar me :

 • Ligjin nr. 9208, 18.3.2004
 • Ligjin nr. 30/2015, datë 2.4.2015.

—————————————————————————————————————————————————————–

LIGJ Nr.8577, datë 10.2.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË,i perditesuar

I ndryshuar me :

 • Ligjin nr. 99/2016, datë 6.10.2016

——————————————————————————————————————————————————————

KUSHTETUTA REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË,i perditesuar

 I Ndryshuar me:

 • Ligjin nr.9675, datë 13.1.2007;
 • Ligjin nr.9904, datë 21.4.2008;
 • Ligjin nr.88/2012, datë 18.9.2012,
 • Ligjin nr.137/2015, datë17.12.2015
 • Ligjin nr.76/2016, datë 22.7.2016