Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë (e perditesuar)
Miratuar me Ligjin Nr. 8417, datë 21.10.1998
Ndryshuar me:

  • Miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 të Kuvendit Popullor.
  • Miratuar me referendum më 22.11.1998
  • Shpallur me dekretin nr. 2260, datë 28.11.1998 të Presidentit të Republikës, Rexhep Mejdani
  • Ndryshuar me ligjin nr. 9675, datë 13.1.2007
  • Ndryshuar me ligjin nr. 9904, datë 21.4.2008
  • Ndryshuar me ligjin nr. 88/2012, datë 18.09.2012
  • Ndryshuar me ligjin nr. 137/2015, datë 17.12.2015
  • Ndryshuar me ligjin nr. 76/2016, datë 22.07.2016

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”

Në date 29 Janar 2016 hyn në fuqi ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” (miratuar më dt. 17 Dhjetor 2015). Ligji i ri është botuar në Fletore Zyrtare 249/2015, (data e botimit: 14 Janar 2016). Me hyrjen në fuqi të tij, ligji aktual 8652 shfuqizohet…

Shkarko këtu Fletoren Zyrtare 249 për t’u njohur me Ligjin 139/2015 

Ka shfuqizuar: Ligji nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji 115/2014, “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të njësive të qeverisjes vendore në RSH”

Ka shfuqizuarLigjin nr. 8653, datë 31.7.2000, “Për Ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në R.SH.”

SHKARKO Fletore Zyrtare
SHKARKO Hartat

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji  138/2015 PËR GARANTIMIN E INTEGRITET TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE
Ndyshuar me :

  • Ligj nr. 38/2016, 14.4.2016)  (i përditësuar)

—————————————————————————————————————————————————————-

L I G J Nr. 8652, datë 31.7.2000  PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE[1]i perditesuar

 


[1] Ndryshuar me ligjet:

-          nr. 9208, 18.3.2004

-          nr. 30/2015, datë 2.4.2015.