LIGJ Nr 10 431 datë 9.6.2011PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

KA SHFUQIZUAR: Ligjn nr. 8934, datë 5.9.2002 “Për Mbrojtjen e mjedisit” (i perditesuar), i ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 10 448, datë 14.7.2011 PËR LEJET E MJEDISIT
I ndryshuar me :

 • ligjin nr.44/2013
 • ligjin 60/2014, i perditesuar

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJI Per burimet e rinovueshme 138/2013 (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • ligjin nr. 26, datë 20.3.2014

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8308, datë 18.3.1998 “Për Transportet rrugore” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8908, datë 06.06.2002
 • Ligjin Nr. 9096, datë 03.07.2003
 • Ligjin Nr. 9373, datë 14.04.2005
 • Ligjin Nr. 9760, datë 21.06.2007
 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
 • Ligjin Nr. 10 302, datë 15.7.2010
 • Ligjin nr. 21/2013, date 14.2.2013 FZ 29
 • Ligjin nr.37/2014, date 10.4.2014 FZ 63

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9734, datë 14.5.2007 “Për Turizmin” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9930, datë 09.06.2008
 • Ligjin 76/2013 datë 14.2.2013 fz 31

Ka Shfuqizuar : Ligji nr. 7665, datë 21.1.1993 “Për zhvillimin e zonave, që kanë përparësi turizmin”, të ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr.10 186, datë 5.11.2009 “Për rregullimin e pronësisë mbi truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin”(I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin nr. 10395/2011
 • Ligjin nr 67/2013

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7892, datë 21.12.1994 “Për Sponsorizimet” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8282, datë 21.01.1998
 • Ligjin Nr. 9040, datë 27.03.2003
 • Ligjin Nr. 9807, datë 20.09.2007

——————————————————————————————————————————————————————

 

Ligji nr. 8906, datë 6.6.2002, “Për Zonat e mbrojtura” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9868, datë 04.02.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9362, datë 24.3.2005 “Për Shërbimin e mbrojtjes së bimëve” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9908, datë 24.04.2008

Ka Shfuqizuar : Ligjin nr. 7662, datë 19.1.1993 “Për Shërbimin e Mbrojtjes së Bimëve

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8766, datë 5.4.2001 “Për Mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin”(I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009

Ka Shfuqizuar : Ligjin nr.7707, datë 17.5.1993 “Për mbrojtjen nga zjarri”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9010, datë 13.2.2003 “Për Administrimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”.(I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9200, datë 26.02.2004
 • Ligjin Nr. 9794, datë 23.07.2007
 • Ligjin Nr. 9826, datë 01.11.2007
 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
 • Ligjin Nr. 10 324, datë 23.9.2010
 • Vendim I GJK nr.23, date 8.6.2011 FZ nr.82/2011
 • Ligj nr.11/2012, date 9.2.2012, FZ nr. 12
 • Ligj nr 20/2013 datë 14.2.2013 FZ 29

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9290, datë 7.10.2004 “Për Produktet e ndërtimit” (I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9825, datë 01.11.2007
 • Ligjin Nr. 10 327, datë 30.9.2010
 • Ligjin nr. 19/2013, date 14.2.2013 FZ 29

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 10 463, date 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”(I përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligj nr. 32/2013 datë 14.2.2013 FZ 30
 • Ligj nr. 156/2013, date 30.5.2013, FZ 172

Ka Shfuqizuar :

 • ligjin nr. 9010, datë 13.2.2003 “Për administrimin e mbetjeve të ngurta”
 • ligjin nr. 9537, datë 18.5.2006 “Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme”

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.10 006, datë 23.10.2008 PËR MBROJTJEN E FAUNËS SË EGËR

I Ndryshuar me:

 • ligjin nr.10 137,datë 11.5.2009,nr. 41/2013,datë 14.2.2013

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 9385, datë 4.5.2005 PËR PYJET DHE SHËRBIMIN PYJOR. i perditesuar

 

I Ndryshuar me :

 • Ligjin nr.9533, datë 15.5.2006
 • Ligjin nr. 9791, datë 23.7.2007
 • Ligjin nr.9989, datë 15.9.2008
 • Ligjin nr.10 137, datë 11.5.2009
 • Ligjin nr.15/2012,  datë 16.2.2012
 • Ligjin nr. 36/2013,  datë 14.2.2013
 • Ligjin nr. 48/2016, datë 5.5.2016

 

 

———————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.9693, datë 19.3.2007 PËR FONDIN KULLOSOR (i përditësuar)

 I Ndryshuar me :

 • Ligjin nr.9996, datë 22.9.2008 ;
 •  Ligjin nr.10 137, datë 11.5.2009 ;
 • Ligjin nr. 14/2012, datë 16.2.2012;
 •  Ligjin nr. 38/2013, datë 14.2.2013;
 • Ligjin nr. 49/2016, datë 5.5.2016 

 

———————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 93/2015 PËR TURIZMIN.i perditesuar