I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr.10 065, datë 29.1.2009, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 9 datë 09.02.2009.
 • Ligjin Nr. 10 131 dt. 11.5.2009, Fletorja Zyrtare nr. 86. Dt. 12.6.2009
 • Ligjin nr. 10145, date 28.9.2009, te botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 144 dt. 12 tetor 2009.
 • Ligjin nr.10280, dt.20.5.2010, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 73, dt. 29.qershor 2010.
 • Ligjin Nr.10 458, datë 21.7.2011.
 • Ligjin Nr. 10458, date 21.7.2011. Botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 107, date 9.08.2011.
 • Ligjin Nr. 83/2012, date 13.9.2012. Botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 127, date 1.10.2012.
 • Ligjin Nr. 120/2013, date 18.04.2013. Botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 67, date 3.05.2013.
 • Ligjin Nr. 178/2013, date 28.12.2013. Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 203, date 30.12.2013.
 • Ligjin Nr. 86/2014, date 17.07.2014. Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 126, date 11.08.2014.
 • Ligjin Nr. 157/2014, date 27.11.2014. Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 195, datë 24
 • dhjetor 2014.

Ka shfuqizuar :

Ligjin nr.8977, datë 12.12.2002 “Për sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë”

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →