I ndryshuar me:

 •    Ligjin Nr. 9388, datë 04.05.2005
 •    Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 26, datë 02.11.2005
 •    Ligjin Nr. 9583, datë 17.7.2006 
 •    Ligjin Nr. 9684, datë 06.02.2007
 •   Vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 11, datë 04.04.2007
 •    Ligjin Nr. 9898, datë 10.04.2008
 •    Ligjin Nr. 10 095, datë 12.3.2009
 •    Ligjin Nr. 10 207, datë 23.12.2009
 •    Ligjin nr. 10308, datë 22.7.2010 (FZ 127, f. 6805)
 •   Vendim i GJK nr. 27/2010 (FZ 81, f. 4272)
 •   Vendim i GJK nr.43/2010, FZ 142, f. 6395)
 •   Ligj nr/ 55/2012 (FZ 61, f.3017)
 •   Ligjin nr.49/2014, datë 8.5.2014, (FZ 76, f.2705)
 •   Ligjin nr.47/2015, datë 7.5.2015, (FZ 84, f.4405)
 •   Vendim i GJK nr.5, datë 5.2.2015 (FZ23, f. 1190)

Ka Shfuqizuar :

 • Ligji nr. 7698, datë 15.4.1993 “Për kthimin dhe kompensimin e pronave ish-pronarëve”,
 • ligji nr. 7699, datë 21.4.1993 “Për kompensimin në vlerë të ish-pronarëve të tokave bujqësore, kullotave, livadheve, tokave pyjore dhe pyjeve”

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →