I përditësuar me:

 • Ndryshuar me Ligj nr. 9483, datë 16.2.2006, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 20, datë 16.2.2006.
 • Ndryshuar me Ligj Nr. 9632, datë 30.10.2006, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 123 datë 27.11.2006
 • Ndryshuar me ligjin nr. 9716 datë 16.04.2007, botuar në fletoren zyrtare Nr. 54 datë 12.05.2006
 • Ndryshuar me ligj Nr. 9735 datë 17.05.2007, botuar në Fletoren Zyrtare Nr.63, datë 04.06.2007.
 • Ndryshuar me ligj nr. 9766 datë 09.07.2007, botuar në flrtoren zyrtare Nr. 90 datë 21.07.2007.
 • Ndryshuar me Ligj nr. 9804 datë 13.09.2007, botuar në fletoren zyrtare Nr.125 datë 27.09.2007.
 • Ndryshuar me Ligj nr. 9844 datë 17.12.2007, botuar në fletoren zyrtare Nr.180 dhjetor 2007.
 • Ndryshuar me Ligj nr. 9943, date 26.6.2008, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 114 dt. 22.6.2008.
 • Ndryshuar me Ligj nr.10072,datë 9.2.2009, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 20, datë 04.03.2009.
 • Ndryshuar me Ligj nr.10228,datë 4.2.2010, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 13, datë 25.02.2010.
 • Ndryshuar me Ligj nr. 10343, date 28.10.2010, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 159, date 3 dhjetor 2010.
 • Ndryshuar me Ligj nr. 10364, date 16.12.2010, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 179, dhjetor
 • 2010.
 • Ndryshuar me Ligj Nr. 20/2012, date 1.3.2012, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 26, date 27
 • mars 2012.
 • Ndryshuar me Ligj nr. 71/2012, date 28.6.2012, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 89, date 31
 • korrik 2012.
 • Ndryshuar me Ligj Nr. 122/2012, date 20.12.2012, botuar ne Fletoren Zyrtare Nr, 177, data
 • 09.01.2013
 • Ndryshuar me Ligj Nr. 107/2013, date 28.3.2013, botuar ne Fl.Z. 53, date 15 prill 2013.
 • Ndryshuar me Ligj nr. 124/2013, date 25.4.2013, botuar ne Fletoren Zyrtare nr. 76, date
 • 9.05.2013.
 • Ndryshuar me Ligj Nr. 177/2013, datë 28.12.2013, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 203, datë
 • 30.12.2013
 • Ndryshuar me Ligj Nr. 32/2014, datë 3.4.2014, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 57, datë 24 prill 2014.
 • Ndryshuar me Ligj Nr. 42/2014, datë 24.4.2014, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 70, datë 20 maj 2014.
 • Ndryshuar me Ligj Nr. 83/2014, datë 17.07.2014, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 126, datë 11 gusht 2014.
 • Ndryshuar me Ligj nr. 156/2014, dt. 27.11.2014. Botuar në FL.Z. nr. 195, dt. 24 dhjetor 2014.

Ka Shfuqizuar :

 • Ligjin nr. 7786, datë 27.1.1994
 • Ligji nr. 7677, date 3.3.1993

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →