Ndryshuar me:

  • Ligjin nr.10 137, datë 11.5.2009 PËR DISA NDRYSHIME NË LEGJISLACIONIN NË FUQI PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →