Ndryshuar me: LIGJ Nr. 73/2015  PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 107/2014 “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”

KA SHFUQIZUAR

Ligjin nr. 96/2013, datë 4.3.2013, i ndryshuar.
Ligjin  nr. 10 119, datë 23.4.2009, i ndryshuar.
ky i fundit ka shfuqizuar: Ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për Urbanistiken” , i ndryshuar.

 

Shkarko Aktin

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →