vendime.al
LinkedInYoutube
vendime.al | Legjislacioni per pushtetin vendor

Organizimi-dhe-funksionimi-i-Qeverisjes-Vendore2
Buxheti dhe financat e qeverisjesvendore

Pagat, Sigurimet dhe Statusi i punonjesit Asetet,Pronesia ne nivel te Qeverisjes VendoreAktiviteti ekonomik dhe regjistrimi i subjekteve
Per Ndihmen Sociale dhe Kategorite e Posaçme
Legjislacioni per Gjendjen Civile
Legjislacioni per Sistemin Arsimor
Ligjet dhe Rregulloret per Ujin dhe Ujesjellesat
Pyjet, Kullotat, Mjedisi dhe Turizmi
Per te drejten e informimit dhe te dhenat personale
Policia Bashkiake dhe disa ligje te tjera
Kodi Zgjedhor dhe Kode te tjera relevante

vendime.al