Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë
Miratuar me ligjin nr.10019, datë 29.12.2008
Ndryshuar me:

 • ligjin nr.74/2012, datë 19.07.2012
 • ligjin nr. 31/2015, datë 02.04.2015

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8431, datë 14.12.1998
 • Ligjin Nr. 8491, datë 27.05.1999
 • Ligjin Nr. 8535, datë 18.10.1999
 • Ligjin Nr. 8812, datë 17.05.2001
 • Ligjin Nr. 9953, datë 14.07.2008
 • Ligjin Nr. 10 052, datë 29.12.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës të Shqipërisë” (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8086, datë 13.03.1996
 • Ligjin Nr. 9125, datë 29.07.2003
 • Ligjin Nr. 10053, datë 29.12.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë” (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 7977, datë 26.07.1995
 • Ligjin Nr. 8460, datë 11.02.1999
 • Ligjin Nr. 8813, datë 13.06.2002
 • Vendim i GJK, nr. 15, datë 17.04.2003
 • Ligjin Nr. 9085, datë 19.06.2003
 • Ligjin Nr. 9187, datë 12.02.2004
 • Ligjin Nr. 9276, datë 16.09.2004
 • Ligjin Nr. 9911, datë 05.05.2008
 • Ligjin Nr. 10054, datë 29.12.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8175, datë 23.12.1996 (I shfuqizuar)
 • Ligjin Nr. 8204, datë 10.04.1997
 • Ligjin Nr. 8279, datë 15.01.1998
 • Ligjin Nr. 8733, datë 24.01.2001
 • Ligjin Nr. 9017, datë 06.03.2003
 • Ligjin Nr. 9086, datë 19.06.2003
 • Ligjin Nr. 9188, datë 12.02.2004
 • Ligjin Nr. 9275, datë 16.09.2004
 • Ligjin Nr. 9686, datë 26.02.2007
 • Ligjin Nr. 9859, datë 21.01.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8738, datë 12.02.2001
 • Ligjin Nr. 9189, datë 12.02.2004
 • Ligjin Nr. 9808, datë 24.09.2007

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë” (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • Vendimin e GJK, nr. 32, datë 24.11.2003

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7850, datë 29.7.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë” (i perditesuar)
Ndryshuar me:

 • ligjin nr.8536,datë 18.10.1999;
 • ligjin nr.8781, datë 3.5.2001
 • ligjin nr.17/2012, datë 16.2.2012

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.8577, datë 10.2.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË,i perditesuar

I ndryshuar me :

 • Ligjin nr. 99/2016, datë 6.10.2016

 

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 44/2015 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISE

KA SHFUQIZUAR

 • Ligjin nr. 8485, datë 12.5.1999, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr. 49/2012 Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative

I ndryshuar me:

 • Ligjin  nr.100, datë 31.7.2014,
 • Ligjin nr. 39/2017, datë 30.3.2017
KA SHFUQIZUAR
 • a) në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar:
 • i) në nenin 35, shkronja “b”  shfuqizohet;
 • ii) në nenin 320, shkronja “a” shfuqizohet;
 • iii) nenet  nga 324 deri në 333 shfuqizohen;
 • b) në ligjin nr. 8927, datë 25.7.2002 “Për prefektin”, në nenin 14 nënndarjet “i” dhe “ii”, në nenin 15 pika 2, si dhe në nenin 18 pika 4
 •  ligjin nr.100, datë 31.7.2014