LIGJ Nr. 68/2017 PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE

KA SHFUQIZUAR

 • Ligjin nr. 7776, datë 22.12.1993, “Për buxhetin lokal”, të ndryshuar, nenet 23, 24 dhe 25, të ligjit nr. 9869, datë 4.2.2008, “Për huamarrjen e qeverisjes vendore”

——————————————————————————————————————————————————————-

 

Ligj nr.9869 datë 4.2.2008 “Për huamarrjen e Qeverisjes Vendore”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr.10 158 datë 15.10.2009 “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr.10 340, datë 28.10.2010 “Për pagesën e detyrimeve ndaj të tretëve të ndërmarrjeve dhe SHA-ve në pronësi të Pushtetit Vendor”

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.9936, datë 26.6.2008 Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise (I perditesuar) 
Ndryshuar me:

 • ligjin nr.114/2012 (FZ 162)

Ka Shfuqizuar :  Ligjin nr.8379, datë 29.7.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9975, datë 28.07.2008, “Për Taksat kombëtare” (I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10065, datë 29.01.2009
 • Ligjin Nr. 10131, datë 11.05.2009
 • Ligjin Nr. 10 145, datë 28.9.2009
 • Ligjin nr. 178/2013 datë 28.12.2013
 • Ligjin Nr. 86/2014
 • Ligjin Nr. 157/2014

Ka shfuqizuar:  Ligjin nr. 8977, datë 12.12.2002 “Për Sistemin e taksave në Republikën e Shqipërisë”, te ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” (i përditësuar)
I Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9477, datë 9.2.2006
 • Ligjin Nr. 10 110, datë 2.4.2009

Ka Shfuqizuar : Ligji nr.7661, datë 19.1. 1993 “Për kontabilitetin”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”

Ndryshuar me ;

 • Ligjin nr. 110/2015, datë 23.10.2015 .

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9396, datë 12.05.2005, “Për qiranë financiare” (I përditësuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9823, datë 29.10.2007
 • Ligjin Nr. 9966, datë 24.07.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të ardhurat” (I përditësuar)
Ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8841, datë 11.12.2001
 • Ligjin Nr. 8979, datë 12.12.2002
 • Ligjin Nr. 9161, datë 18.12.2003
 • Ligjin Nr. 9326, datë 06.12.2004
 • Ligjin Nr. 9431, datë 13.10.2005
 • Ligjin Nr. 9458, datë 21.12.2005
 • Ligjin Nr. 9483, datë 16.02.2006
 • Ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006
 • Ligjin Nr. 9716, datë 16.04.2007
 • Ligjin Nr. 9735, datë 17.05.2007
 • Ligjin Nr. 9766, datë 09.07.2007
 • Ligjin Nr. 9804, datë 13.09.2007
 • Ligjin Nr. 9844, datë 17.12.2007
 • Ligjin Nr. 9943, datë 26.06.2008
 • Ligjin Nr. 10072, datë 09.02.2009
 • Ligjin Nr. 177/2013 datë 28.12.2013

Ka Shfuqizuar :

 • Ligjin nr. 7786, datë 27.1.1994
 • Ligji nr. 7677, date 3.3.1993

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”. (I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
 • Ligj Nr. 10148, datë 28.9.2009. Fletoren Zyrtare Nr. 144, datë 12.10.2009
 • Ligj Nr. 10209, datë 23.12.2009. Fletoren Zyrtare Nr. 194, datë 20.01.2010.
 • Ligj Nr. 10261, datë 01.04.2010. Fletoren Zyrtare Nr. 45, datë. 21.04.2010
 • Ligj Nr. 10415, date 07.04.2011. Fletoren Zyrtare Nr. 51. datë 03.05.2011.
 • Ligj Nr. 62/2012, date 24/5/2012. Fletoren Zyrtare Nr. 97, date 9 gusht 2012.
 • Ligj Nr. 124/2012, date 20.12.2012. Fletoren Zyrtare nr. 177, data 09.01.2013.
 • Ligj Nr. 179/2013, datë 28.12.2013. Fletoren Zyrtare Nr. 203, datë 30.12.2013.
 • Ligj Nr. 43/2014, datë 24.4.2014. Fletoren Zyrtare Nr. 70, datë 20 maj 2014.
 • Ligj Nr. 84/2014, datë 17.07.2014. Fletoren Zyrtare Nr. 126, datë 11.08.2014.
 • Ligj nr. 164/2014, dt. 4.12.2014. Fletore Zyrtare Nr. 198, dt. 30.12.2014.

KA SHFUQIZUAR: 

 • Ligjin nr. 8560, datë 22.12.1999 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”
 • Ligjin nr.7758, datë 12.10.1993 “Për dokumentimin dhe mbajtjen e llogarive për tatimet”

 

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ  Nr. 92/2014  PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË.i perditesuar

Ndryshuar me:

 • Ligjin nr.90/2015, datë 23.7.2015

——————————————————————————————————————————————————————-

LIGJ Nr.10 091, datë 5.3.200 Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar,i perditesuar

I ndryshuar me:

 • Ligjin nr.10 297, datë 8.7.2010
 • Ligjin nr. 47/2016, datë 28.4.2016

———————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE.i perditesuar

Ndryshuar me :

 • Ligjin: nr.9745, datë 28.5.2007,
 • Ligjin nr.9764, datë 9.7.2007,
 • Ligjin nr.9931, datë 9.6.2008,
 • Ligjin nr.10 073, datë 9.2.2009,
 • Ligjin nr.10 117, datë 23.4.2009,
 • Ligjin nr.10 146, datë 28.9.2009,
 • Ligjin nr. 10 354, datë 18.11.2010,
 • Ligjin nr.10 457, datë 21.7.2011,
 • Ligjin nr. 106/2013, datë 28.3.2013,
 • Ligjin nr. 181/2013, datë 28.12.2013,
 • Ligjin nr. 85/2014, 17.7.2014,
 • Ligjin nr.142/2015,date 17.12.2015

 

——————————————————————————————————————————————————————-

 

 LIGJ  Nr. 90/2015  PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR.i perditesuar