Në këtë faqe janë publikuar vendimet e Këshillit Bashkiak Cerrik. Publikimi i vendimeve është një kërkesë që boron nga neni 18, i ligji 139/2015 “Për vetë-qeverisjen vendore”. VENDIME.AL ndihmon bashkitë partnere të përmbushin me sukses këtë detyrim. Klikimi mbi secilin prej butonave më poshtë hap të gjitha vendimet e vitit përkatës.  Më pas, klikimi mbi çdo titull në listë hap vendimin, i cili mund të shkarkohet në PDF, pa pagesë e në çdo kohë. VENDIME.AL i shërben Publikut, Qeverisjes së Mirë, Transparencës dhe zbatimit të ligjeve në fuqi 

Dixhitalizimi dhe publikimi online i vendimeve të Këshillit Bashkiak Devoll, u realizua nga Qendra për Çështjet e Informimit Publik, INFOÇIP, Tiranë, mbështetur nga fondi
i nën-grantimit "Anti-korrupsioni dhe zhvillimi i kapaciteteve" në kuadër të 
projektit CIVILISC, zbatuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, IDM, 
financuar nga fonde të Bashkimit Europian.

BAZA BANERIT ok idm

Leave a Reply