Ligji Nr. 69/2012 për “Sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”
Ka Shfuqizuar : Ligjin nr.7952, datë 21.6.1995 “Për sistemin arsimor parauniversitar”, i ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8872, datë 29.03.2002, “Për Arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”(I Perditesuar)
I ndryshuar me:

  • Ligjin Nr.10 011, datë 30.10.2008
  • Ligjin Nr.10 137, datë 11.05.2009
  • Ligjin Nr.10 434 datë 23.6.2011
  • Ligjin Nr. 63/2014, datë 26.6.2014