LIGJ Nr.10 081, datë 23.2.2009 “PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Ndryshuar me :

 • ligjin nr.6/2015 , datë 12.2.2015
 • nr. 37/2016 , datë 31.3.2016

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”
I përditësuar me:

 • Ligjin Nr. 9916, datë 12.05.2008
 • Ligjin nr. 92/2012 datë 27.9.2012 FZ 135
 • Ligj nr. 8/2015 datë 19.2.2015 FZ 32

Ka Shfuqizuar: Ligjin nr. 7667, datë 28.1.1993 “Për regjistrin tregtar dhe formalitetet, që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7926, datë 20.4.1995 “Për Transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare” (I përditësuar)
Ndryshuar me:

 • Dekretin nr. 1195, datë 14.08.1995 (I shfuqizuar me Ligjin Nr. 8237, datë 01.09.1997)
 • Ligjin Nr. 8067, datë 15.02.1996 (I shfuqizuar me dekretin nr. 1615, datë 20.09.1996 dhe me dekretin nr. 1631, datë 01.11.1996)
 • Dekretin nr. 1615, datë 20.09.1996 (I shfuqizuar me dekretin nr. 1631, datë 01.11.1996)
 • Dekretin nr. 1631, datë 01.11.1996 (I miratuar me ndryshime me Ligjin Nr. 8158, datë 07.11.1996)
 • Ligjin Nr. 8158, datë 07.11.1996
 • Ligjin Nr. 8237, datë 01.09.1997
 • Ligjin Nr. 8333, datë 23.04.1998
 • Ligjin Nr. 8482, datë 10.05.1999
 • Akt Normativ nr. 3, datë 04.04.2002
 • Ligjin Nr. 8885, datë 22.04.2002
 • Ligjin Nr. 9775, datë 12.07.2007
 • Ligjin Nr. 10 264, datë 8.4.2010

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr. 9901, date 14.4.2008 “Për tregtarët e shoqëritë tregtare (I përditësuar)
I ndryshuar me

 • Ligjin nr.10 475/2011 (FZ 163)
 • Ligjin nr.129/2014 (FZ 152)

Ka Shfuqizuar :

 • Ligjin nr.7632, datë 4.11.1992 “Për pjesën e përgjithshme të Kodit Tregtar”,
 • Ligjin nr.7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare”
 • Ligjin nr.7512, datë 10.8.1991 “Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i perditesuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9800, datë 10.09.2007
 • Ligjin Nr. 9855, datë 26.12.2007
 • Ligjin Nr. 10 170, datë 22.10.2009
 • Akt normativ Nr. 3, datë 8.7.2010
 • Ligjin Nr.22/2012, (Dt.Miratimit:01.03.2012, Flet.Zyrtare Nr.26, Faqe:1298)
 • Ligjin Nr.131/2012, (Dt.Miratimit:27.12.2012, Flet.Zyrtare Nr.168, Faqe:9379)
 • Ligjin Nr.182/2014, (Dt.Miratimit:24.12.2014, Flet.Zyrtare Nr.208, Faqe:12555)

Ka shfuqizuar :

 • Ligjin nr.7971, datë 26.7.1995 “Për prokurimin publik”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8901, datë 23.5.2002 “Për Falimentimin” (I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9919, datë 19.05.2008
 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009

Ka Shfuqizuar : Ligjin nr.8017, datë 25.10.1995 “Për procedurat e falimentimit”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8510, datë 15.7.1999, “Për Përgjegjësinë jashtë-kontraktore të organeve të administratës shtetërore”. (I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 10005, datë 23.10.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8306, datë 14.3.1998 “Për Strategjinë e privatizimit të sektorëve me rëndësi të veçantë” (I përditësuar)
I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 8459, datë 11.2.1999
 • Ligjin Nr. 8582, datë 23.2.2000
 • Akti normativ.nr. 2, datë 04.04.2002
 • Ligjin Nr. 10 166, datë 15.10.2009

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9121, datë 28.7.2003, datë 14.3.1998 “Për Mbrojtjen e konkurrencës” (I përditësuar)
I ndryshuar me: 

 • Ligjin Nr. 9499, datë 3.4.2006
 • Ligjin Nr. 9584, datë 17.7.2006
 • Ligjin Nr. 10 317, datë 16.9.2010

Ka shfuqizuar :

Ligjin nr. 8044, datë 7.12.1995 “Për konkurrencën”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9374, datë 21.4.2005, “Për Ndihmën Shtetërore “ (I përditësuar)
I ndryshuar me: 

 • Ligjin Nr. 10 183, datë 29.10.2009

 

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 8088, datë 21.03.1996 “Për Shoqëritë e bashkëpunimit reciprok”. (I përditësuar)
I ndryshuar me: 

 • Ligjin Nr. 9039, datë 27.03.2003
 • Ligjin Nr. 9747, datë 31.05.2007

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9640, datë 09.11.2006, “Për Dhomat e tregtisë dhe industrisë”(I përditësuar)
I ndryshuar me: 

 • Ligjin Nr. 9897, datë 10.04.2008

Ka Shfuqizuar : Ligji nr.7804, datë 10.3.1994 “Për Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9630, datë 30.10.2006, “Për Faktoringun”. (I përditësuar)
I ndryshuar me: 

 • Ligjin Nr. 10029, datë 11.12.2008

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 10 033, datë 11.12.2008 “Për Lojërat e fatit”.(I përditësuar)
I ndryshuar me: 

 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
 • Ligjin Nr. 10 149, datë 28.9.2009
 • Ligjin Nr. 10 200, datë 17.12.2009

Ka shfuqizuar Ligjin nr. 8701, datë 1.12.2000 “Për Lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 9441, datë 11.11.2005 “Për Prodhimin, grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin e qumështit dhe të produkteve me baze qumështi”. (I përditësuar)

I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 9863, datë 28.01.2008
 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.10 465, datë 29.9.2011 PËR SHËRBIMIN VETERINAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ka Shfuqizuar : Ligji nr. 9308, datë 4.11.2004 “Për shërbimin dhe Inspektoratin Veterinar”

——————————————————————————————————————————————————————

Ligji nr. 7746, datë 28.7.1993 “Për Hidrokarburet”(kërkimi dhe prodhimi).(I përditësuar)

I ndryshuar me:

 • Ligjin Nr. 7853, datë 29.07.1994
 • Ligjin Nr. 8297, datë 04.03.1998
 • Ligjin Nr. 10 137, datë 11.5.2009
 • Akt Normativ nr. 2, datë 16.6.2010
 • Ligjin nr.31/2012, datë 21.3.2012 (FZ34
 • Ligjin nr.19/2015, datë 12.3.2015 (FZ 48,

——————————————————————————————————————————————————————

Ligj nr. 10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”

Ka Shfuqizuar : Ligjin nr. 7697, datë 7.4.1993 “Për kundërvajtjet administrative”, të ndryshuar.

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJ Nr.9789, datë 19.7.2007 PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E zonave të teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik
I ndryshuar me:

 • ligjin nr.54/2015,datë 28.5.2015

Ka Shfuqizuar : Ligji nr.8636, datë 6.7.2000 “Për zonat e lira”, i ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————

LIGJI Nr.10 304, datë 15.7.2010  ”PËR SEKTORIN MINERAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

Ka Shfuqizuar :
Ligjin nr. 7796, datë 17.2.1994 “Ligji minerar i Shqipërisë”, i ndryshuar

——————————————————————————————————————————————————————-

LIGJ Nr. 110/2016 PËR FALIMENTIMIN.i perditesuar

——————————————————————————————————————————————————————-

LIGJ Nr. 105/2014 PËR BARNAT DHE SHËRBIMIN FARMACEUTIK,i perditesuar

Ndryshuar me:

 • Ligjin nr. 109/2015, datë 15.10.2015