bashkiavlore

VENDIM

 

Nr. 3, Datë. 31.01.2017

 

PËR

 

MIRATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE PER VITIN 2017

 

Këshilli i Bashkisë Vlorë, pasi mori në shqyrtim materialin e paraqitur nga grupi i punës për hartimin e buxhetit të Bashkisë Vlorë për vitin 2017, mbështetur në:

 

  • · Ligji nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 8 pika 2, 9 pika 1.1.b, 34,

 

35, 36, 37, 39, 40, 41, 54 pika dh, dhe neni 64 pika c;

 

  • · Ligjin Nr.7776, datë 22.12.1993, ndryshuar me Ligjin Nr.8399, datë 09.09.1998 “Për Buxhetin lokal”;
  • · Ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit e buxhetor në Republikën e Shqipërisë”;
  • · Ligji Nr.130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017” neni 16
  • · Ligji Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar me ligjin Nr.142/2015 datë 17.12.2015,
  • · Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.2 datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”
  • · V.K.B Nr.44, datë 28.12.2015 “Për miratimin e sistemit të taksave tarifave vendore në territorin e Bashkisë Vlorë”, me ndryshimet e bëra.

 

VENDOSI

shkarkoje te plote

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Comments

comments

Share →